Батлагдсан албан тушаалын тодорхойлолт
Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт

Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт...

2022-06-22 17:10:13

Дэлгэрэнгүй..
Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, төлөвлөлт, менежмент, малын үржлийн бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, төлөвлөлт, менежмент, малын үржлийн бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт...

2022-06-22 17:08:58

Дэлгэрэнгүй..
Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт

Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт...

2022-06-22 17:07:34

Дэлгэрэнгүй..
Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт

Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт...

2022-06-22 17:06:39

Дэлгэрэнгүй..
Нийгмийн бодлогын мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт...

2022-06-22 17:05:21

Дэлгэрэнгүй..
Хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт

Хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт...

2022-06-22 17:04:43

Дэлгэрэнгүй..
Санхүү албаны даргын албан тушаалын тодорхойлолт

Санхүү албаны даргын албан тушаалын тодорхойлолт...

2022-06-22 17:02:30

Дэлгэрэнгүй..
Тамгын газрын даргын албан тушаалын тодорхойлолт

Тамгын газрын даргын албан тушаалын тодорхойлолт...

2022-06-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..