хот болон газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шийдвэрийн явцын талаарх мэдээлэл;
2023 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт

...

2023-12-26 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2023 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

...

2023-12-26 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..