Багуудын дунд зохион байгуулсан урлаг спортын наадмын зураг