багуудын дунд урлаг спортын наадмыг зохион байгууллаа