физикийн хичээлийн туршилт

Сурагчид маань байгалийн ухааны хичээлүүдээр хийсэн туршилтаа хийж бусдад түгээлээ.

2023-04-18 00:00:00