"Чадварлаг багш" нээлттэй үзүүлэх сургалт үйл ажиллагаа зохион байгууллаа.

" Чадварлаг багш "  нээлттэй үзүүлэх сургалт үйл ажиллагааг " Байгаль нийгэм орчин" хичээлээр 4 багш сэдвээ сугалж 1 дүгээр шатанд  ахлах бүлгийн багш Д.Тамир, бэлтгэл бүлгийн багш Т.Доржпагам нар шалгарч 2 дугаар шатанд хичээлээ сайжруулан зааж  багш Д.Тамир шалгарч аймгийн Төвийн бүсийн уулзалтанд оролцохоор шалгарлаа.

    

   

2023-10-16 00:00:00