Цэцэрлэгийн нийт эцэг эхчүүдийн уулзалт сургалт " Эцэг эхээ сонсьё" үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.

    

 

“Эцэг эхээ сонсьё”  үйл ажиллагааг цэцэрлэгийн нийт эцэг эхчүүдийн дунд зохион байгуулж  давхардсан тоогоор 63 сэтгэл ханамжийн судалгааг 38 хүн судалгаанд хамрагдсан. Энэхүү уулзалтаар Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын тухай хууль тогтоомжийн талаарх мэдээллийг эрхлэгч Б.Баттулга, цэцэрлэгийн сургалт үйл ажиллагааны талаар арга зүйч Ч.Мэнд-Амар, Хүүхэд хамгаалал, гэр бүлд хүүхдийн хөгжлийг дэмжих нь сэдвээр байгууллагын эцэг эхийн зөвлөлийн ахлагч Д.Насанбаяр нар мэдээ мэдээллийг  өгч сургалт нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.

2023-10-11 00:00:00