ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2023 онд хийгдэх ажлын жагсаалт