Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 20 сая төгрөгийн хөрөнгөөр сумын төвийн гэрэлтүүлэгийг нэмэв.