Тайлан мэдээ
Өлзийт сумын 2018 оны  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн зарлагын тайлан
                             
д/д Төсөл арга хэмжээний нэр 2017/12/19-ны 10/05 тоот тогтоолоор   Нийт арга хэмжээний дүн /3+4-5/ Гүйцэтгэлээр Тайлбар Хөрөнгийн бүртгэлд  орлого авсан  Сумын нийт хүн амын тоо 2018 оны гүйцэтгэлээр Тус арга хэмжээг дэмжиж санал өгсөн хүний тоо Тус арга хэмжээг дэмжээгүй хүний тоо
ИТХ 2018 оны 10 сарын 05-ны өдрийн 14/01-р тогтоолоор хассан дүн
Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн 2018 онд олгосон Санхүүжилт Дутуу санхүүжилт /8-9/ Байгууллагын нэр Бүртгэсэн дүн
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Хивэг худалдан авах   7705954       7,705,954 Мил хаус ХХК     7,696,000     7,696,000      ЗДТГ 12/31/2018      
2 Сумын төвийн камер нэмж барих     5,727,480          5,727,480 Баянхонгор аймаг дахь мэдээлэл технологийн төв ТББ     5,700,000     5,700,000      ЗДТГ 12/31/2018 3852 49  
3 Хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах    10,000,000        10,000,000 Зоригт болд ХХК   10,000,000   10,000,000      ЗДТГ 12/31/2018   77  
4 5 дугаар багийн төвийн төвлөрсөн цахилгаанд холбох    10,000,000        10,000,000                  -                  -              45  
5 Худгийн цэвэршүүлэх тоног төхөөрөмжийн засвар /шүүр солих/     1,500,000          1,500,000 Стандарт ус ХХК     1,456,600     1,456,600      ЗДТГ 12/31/2018   8  
6 Сумын баяр наадмын зардал     5,000,000          5,000,000       5,000,000     5,000,000            -     ЗДТГ        
7 Цахим мэдээллийн сан     2,000,000          2,000,000 Тауэр софт ХХК     2,000,000     2,000,000      ЗДТГ        
8 Цахим хурлын тоног төхөөрөмж худалдаж авах     7,500,000          7,500,000 АйеТи Юнипикэшн ХХК     7,500,000     7,500,000      ЗДТГ 12/31/2018      
9 Мал үзлэг шинжилгээний хороо, Мал угаалгын суурин ванн барих ажил 1-р багт     6,000,000          6,000,000 Их бодь Хонгор ХХК     6,000,000     6,000,000      ЗДТГ 12/31/2018   49  
Дүн     47,727,480     7,705,954     55,433,434                             -      45,352,600   45,352,600           -              
                             
                             
Судалгааг:    
Нэгтгэж гаргасан: Санхүүгийн албаны дарга

Биднийг дэмжээрэй

ЗАР МЭДЭЭ