Ургийн бичиг хөтлөх арга зүйн сургалт багш, ажилтан, ажиллагсдад зохион байгууллаа.

Ургийн бичиг хөтлөх арга зүйн сургалтанд 17 багш, ажилтан, ажиллагсад оролцож хүн бүр ургийн бичгийг хөтлөх хөдөлгөөнийг эрчимжүүлэх, ажлын төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

2022-11-16 00:00:00