“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих” өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэв

Тусгай хэрэгцээт хүмүүсийн оролцоог нэмэгдүүлэх, төлөвшүүлэх зорилго бүхий урлаг спортын 8 төрөлт тэмцээнийг зохион байгуулж тэдний санал бодлыг сонсож цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажлын талаар саналыг авч шагнаж урамшуулах арга хэмжээг зохион байгуулан зохион  1,326,000 (нэг сая гурван зуун хорин зургаан мянган) төгрөгийг хөрөнгө зарцуулан ажиллаа. Мөн гэрийн асаргаанд байдаг иргэдэд эрүүл мэнд, ариун цэврийн багц тарааж асран хамгаалагч нарт эрүүл мэндийн сургалт зохион байгуулж ажиллаа. 

2022-12-02 00:00:00